Faculty of Architecture and Planning Branch Urban Environmental Planning and Development


AseanU Score by aseanu.com
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.5
ผลงานของสาขา
(ของนักศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า)
8.0
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
8.0
โอกาสหางานง่าย
7.5
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.0

ชื่อคณะ
Faculty of Architecture and Planning
ชื่อสาขา
Urban Environmental Planning and Development
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวณ
ศิลป์ - สังคม
ศิลป์ - ภาษา
ศิลป์ - จีน
ศิลป์ - ญี่ปุ่น
EP สองภาษา
ความยากในการเรียน
8.0
เว็บไซต์คณะสาขา


แหล่งข้อมูล
http://www.tds.tu.ac.th/th/programs/bachelor-up.html