Faculty of Decorative Arts Branch Department of Interior Design


AseanU Score by aseanu.com
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.5
ผลงานของสาขา
(ของนักศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า)
9.0
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
8.5
โอกาสหางานง่าย
8.0
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.0

ชื่อคณะ
Faculty of Decorative Arts
ชื่อสาขา
Department of Interior Design
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวณ
ศิลป์ - สังคม
ศิลป์ - ภาษา
ศิลป์ - จีน
ศิลป์ - ญี่ปุ่น
EP สองภาษา
ความยากในการเรียน
8.0
เว็บไซต์คณะสาขา


แหล่งข้อมูล

http://www.decorate.su.ac.th/interior.html
http://www.pantown.com/board.php?id=11651&area=4&name=board9&topic=38&action=view