Architecture Branch Bachelor of Architecture


AseanU Score by aseanu.com
อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน
8.5
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.5
ผลงานของสาขา
(ของนักศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า)
8.5
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
8.5
โอกาสหางานง่าย
8.0
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.0

ชื่อคณะ
Architecture
ชื่อสาขา
Bachelor of Architecture
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวณ
ศิลป์ - สังคม
ศิลป์ - ภาษา
ศิลป์ - จีน
ศิลป์ - ญี่ปุ่น
EP สองภาษา
เทียบเท่า (อาชีวะ)
เทียบเท่า (กศน.)
ความยากในการเรียน
8.0
เว็บไซต์คณะสาขา