School of Management Branch Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management


AseanU Score by aseanu.com
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.5
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
8.0
โอกาสหางานง่าย
8.0
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.0

ชื่อคณะ
School of Management
ชื่อสาขา
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวณ
ความยากในการเรียน
7.0
เว็บไซต์คณะสาขา


แหล่งข้อมูล
http://www.mfu.ac.th/index1.php
http://www.mfu.ac.th/bachelor.php
http://www.mfu.ac.th/bachelor-manage-tour.php