Business School Branch Logistics and Supply Chain Management


AseanU Score by aseanu.com
อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน
8.5
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.5
ผลงานของสาขา
(ของนักศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า)
8.5
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
8.5
โอกาสหางานง่าย
8.5
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.5

ชื่อคณะ
Business School
ชื่อสาขา
Logistics and Supply Chain Management
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คำนวณ
สำเร็จการศึกษา ม.6
ความยากในการเรียน
8.0
เว็บไซต์คณะสาขา


แหล่งข้อมูล
http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/fee.php
http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/fund.php
http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/details.php
http://www.spu.ac.th/business/courses/bachelors/logistic-management