Faculty of Science Branch Physics


AseanU Score by aseanu.com
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.0
ผลงานของสาขา
(ของนักศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า)
8.0
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
8.5
โอกาสหางานง่าย
8.0
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.0

ชื่อคณะ
Faculty of Science
ชื่อสาขา
Physics
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
ความยากในการเรียน
9.0
เว็บไซต์คณะสาขา


แหล่งข้อมูล
http://www.phys.sc.chula.ac.th/index.php
http://www.chula.ac.th/admission/course/faculty-of-science