College of Information and Communication Technology Branch Medical Informatics


AseanU Score by aseanu.com
อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน
8.5
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.5
ผลงานของสาขา
(ของนักศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า)
8.0
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
8.5
โอกาสหางานง่าย
9.0
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.0

ชื่อคณะ
College of Information and Communication Technology
ชื่อสาขา
Medical Informatics
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
EP สองภาษา
เทียบเท่า (กศน.)
ความยากในการเรียน
7.5
เว็บไซต์คณะสาขา


แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล http://it.rsu.ac.th/mei/