Faculty of Allied Health Sciences Branch Doctor of Optometry Program


AseanU Score by aseanu.com
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.5
ผลงานของสาขา
(ของนักศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า)
7.0
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
7.5
โอกาสหางานง่าย
9.0
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.5

ชื่อคณะ
Faculty of Allied Health Sciences
ชื่อสาขา
Doctor of Optometry Program
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
ความยากในการเรียน
8.0
เว็บไซต์คณะสาขา


แหล่งข้อมูล
http://www.ahs.nu.ac.th/th/index.php/2013-10-24-02-25-08/86-course/155-2014-01-27-07-10-02
http://www.unigang.com/Article/4335