Faculty of biotechnology Branch Biotechnology


AseanU Score by aseanu.com
อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน
9.5
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.5
ผลงานของสาขา
(ของนักศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า)
9.0
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
9.0
โอกาสหางานง่าย
9.0
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.5

ชื่อคณะ
Faculty of biotechnology
ชื่อสาขา
Biotechnology
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
ความยากในการเรียน
8.0
เว็บไซต์คณะสาขา


แหล่งข้อมูล
คณะเทคโลโยีชีวภาพ , www.thaibiotech.info