Faculty of Communication Arts Branch Radio and Television


AseanU Score by aseanu.com
อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน
8.0
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.5
ผลงานของสาขา
(ของนักศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า)
9.0
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
8.5
โอกาสหางานง่าย
8.0
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.0

ชื่อคณะ
Faculty of Communication Arts
ชื่อสาขา
Radio and Television
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
สำเร็จการศึกษา ม.6
ความยากในการเรียน
7.5
เว็บไซต์คณะสาขา


แหล่งข้อมูล
http://www.dpu.ac.th/commarts/facilities.html
http://www.dpu.ac.th/commarts/radio-television.html
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m6.php?cms_category_id=124&cms_id=7409