School of Engineering Branch Electrical Engineering


AseanU Score by aseanu.com
อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน
9.0
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
8.5
ผลงานของสาขา
(ของนักศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า)
9.5
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
9.5
โอกาสหางานง่าย
9.0
ความคุ้มค่าในการเรียน
(ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)
8.5

ชื่อคณะ
School of Engineering
ชื่อสาขา
Electrical Engineering
แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
สำเร็จการศึกษา ม.6
ความยากในการเรียน
8.5


แหล่งข้อมูล
http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/fee.php
http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/fund.php
http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/details.php
http://www.spu.ac.th/engineer/courses/bachelors/electronics/course-description